Spring til indhold

Om os

Om os

Om os

Om os

Nordjylland er kendetegnet ved et tæt samarbejde på kryds og tværs af geografi og fagligheder. Den tradition ligger til grund for samarbejdet i CO2Vision.

CO2Vision samarbejdet består af et stærkt konsortie, hvor medlemmer tæller virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner arbejdsmarkedspartner og netværksorganisationer inden for erhvervsudvikling. I alt er ni organisationer i konsortiet, og dertil er mere end 50 virksomheder og organisationer med i projektet.

Fælles for os er, at vi samarbejder om at indfri CO2Visionen om at gøre Nordjylland til international foregangsregion for CO2 fangst, anvendelse og lagring (CCUS). Det gør vi ud fra en helheldstænkning, hvor modning og test af teknologier, udvikling af fremtidens grønne uddannelser, vejledning af virksomheder og kompetenceløft af medarbejdere går hånd-i-hånd. Det indfrier både ambitionen om en grønne fremtid og et erhvervseventyr for små, mellemstore og store virksomheder.

CO2Vision er ét af otte udpegede erhvervsfyrtårne i Danmark. Fyrtårnene er vigtige strategiske indsatser i 2021-2027 programmerne udpeget af Erhvervsministeriet og styrelsen herunder. I Erhvervsfyrtårnet CO2Vision er der nedsat en styregruppe, der skal interessevaretage fyrtårnet på politisk niveau. Styregruppen er øverste organisatoriske instans, hvor under der er nedsat et konsortium med involvering fra et bredt sæt af aktører, herunder statslige, regionale og private aktører, der sammen skal løfte opgaven at udvikle erhvervsfyrtårnet til international kaliber.

Private virksomheder og offentlige aktører er gået sammen i ambitiøst konsortium om Nordjyllands erhvervsfyrtårn. Målet er at skabe et helt nyt erhvervsområde på fangst, lagring og anvendelse af CO2.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter udviklingen af det nordjyske erhvervsfyrtårn med midler fra EU og Fonden for Retfærdig Omstilling.

Styregruppen 

Styregruppens opgave er at sikre maksimal langsigtet national opbakning til CO2Vision med fokus på hele indsatsen i den nationale partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen etablerer og fastlægger rammerne for partnerskabet om udviklingen af erhvervsfyrtårnet. Styregruppen tager løbende stilling til behov for optimal finansiering og regulering ift. realisering af erhvervsfyrtårnet og formidle disse behov videre til staten især gennem møder i det nationale partnerskab.

Konsortiet  

Partnerne og sammensætningen af konsortiet sikrer i sin helhed, at den nordjyske fyrtårnsindsats er bredt regionalt forankret i hele Nordjylland med lokalt ejerskab og opbakning samt at der er en bred faglig og vidensmæssig forankring og fokus på innovation. Konsortiet er operationelt og har en effektiv samarbejdsmodel. Ved etableringen og sammensætningen af konsortiet er der taget udgangspunkt i, at konsortieparterne komplementerer hinanden og har veludviklede samarbejdsrelationer. Parterne har forskellige roller i udviklingen af fyrtårnet, stiller de fornødne ressourcer til rådighed i processen, og bidrager ind i det eksisterende erhvervsfremmesystem.

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder ind i CO2Vision? Kontakt os.

Konsortiet bag

da_DKDA