Spring til indhold

Business Region North Denmark

Hvorfor er I med i CO2Vision?
Som et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, er det BRN’s ypperste opgave at identificere og opdyrke samarbejdsmuligheder omkring strategiske indsatser, der kommer hele Nordjylland til gavn. Det er CO2Vision et godt eksempel på.

For BRN har CO2Vision hele tiden handlet om at sikre den brede nordjyske forankring fra øst til vest, og nord til syd og samle hele Nordjylland om indsatsen. Det har det været, lige siden et nordjysk erhvervsfyrtårn skulle defineres som udløber af erhvervsfremmereformen, og til at vi nu tilføjer flere og flere brikker til puslespillet, for til sidst at gøre Nordjylland til epicenter for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring. Derudover står Nordjylland stærkest, når alle trækker i sammen retning. Dét er BRN garant for.


Hvad byder I ind med i CO2Vision?
Vi ser os gerne som en aktør, der er med til at binde den røde tråd og skabe sammenhæng igennem alle leddene. Vores rolle er trefoldig; vi er politisk interessevaretagende, vi er koordinerende og vi er sekretariat for konsortiet og styregruppen.

Udover de primære aktiviteter i projekterne med test og demonstration af de nødvendige teknologier, kompetenceudvikling, forretningsudvikling og analysearbejde, arbejdes der intensivt på et strategisk og politisk niveau for at sikre rammerne for udviklingen af CO2Vision. Det er både med sigte på at tilvejebringe den nødvendige, fortsatte finansiering og fjerne eventuelle barrierer. Som repræsentant for et samlet Nordjylland, bringer BRN en vægtig stemme til bords, hvad enten det sker på politiske møder eller i dialogen med relevante styrelser og ministerier.

Igennem vores koordinerende rolle, er vi med til at undgå parallelaktiviteter – der er ingen grund til at vi alle opfinder den dybe tallerken. Samtidig skaber vi sammenhæng til andre relevante indsatser uden for CO2Vision-regi. Det kan eksempelvis være indsatser som udvikling og implementering af de kommunale klimahandlingsplaner, arbejdet med at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040 og det kontinuerlige fokus på at fremtidssikre og udbygge den grønne infrastruktur.

Ved at yde sekretariatsbetjening for konsortie og styregruppe, har vi hele tiden hånd i hanke med at sikre informationsflowet igennem kæderne, afstemme budskaber og skabe fremdrift.


Hvad regner I med, der kommer ud af at have været med i CO2Vision?
CO2Vision handler for BRN om at sætte markante nordjyske aftryk – både i udviklingen af CO2-fangst, -anvendelse og -lagring som et helt nyt forretningsområde med internationalt potentiale, og i bestræbelserne på at mindske CO2-udledningen til atmosfæren og dermed også klimapåvirkningen.

Kan vi være med til at forvandle CO2 fra et klimaonde til en værdifuld ressource, vil det altså være et epokegørende sporskifte i klimakampen, samtidig med at vi skaber grobund for et grønt erhvervseventyr.

I en regional sammenhæng, forventer vi, at en masse nordjyske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer bliver i stand til at indgå i den værdikæde, der skal skabes for at kunne kommercialisere CO2-fangst, -anvendelse og -lagring. Lige fra dem der udvikler og skalerer de nødvendige teknologier og dem der sikrer at CO2’en kan transporteres i rør eller på lastbiler og skibe, til dem som giver CO2’en nyt liv i fremstillingen af nye produkter, som grønne brændstoffer, og dem som fører den CO2, vi ikke kan anvende, ned i undergrunden.

 

Hvad har det givet jer at være med i CO2Vision?
Først og fremmest har det givet en enorm stolthed. På ultrakort tid har en række visionære og modige nordjyske virksomheder og organisationer fundet sammen om at skabe noget stort på tværs af sektorer. Alle har de udvist engagement og handlekraft. Det bekræfter, at Nordjylland har et helt unikt samarbejds-DNA, hvor vi trækker på hinandens styrker og skaber konkret forandring i fællesskab.

Derudover har vores deltagelse i CO2Vision styrket BRN’s samarbejde til eksisterende samarbejdspartnere og åbnet døren til adskillige nye – lokalt, regionalt og nationalt.

Ultimativt bringer arbejdet og milepælene i CO2Vision-samarbejdet BRN tættere på at indfri sin vision om at skabe bæredygtig vækst og udvikling i et fælles Nordjylland.

Det er helt afgørende, at Nordjylland markerer sig på klimadagsordenen. På mange parametre har vi forudsætningerne for at gøre en betydelig og mærkbar forskel, og det forpligter. Derudover er det ikke længere en forretningshemmelighed, at virksomheder som tager aktiv del i grønne omstilling og skaber bæredygtige forretningsmodeller har en konkurrencemæssig fordel.

Med nordjyske briller kan CO2Vision bringe hele Nordjylland i front på den næste grønne bølge – med vækst, beskæftigelse og alt hvad dertil hører af gevinster – samtidig med vi bidrager positivt til at indfri nationale og internationale klimamål.

Kontakt

Hakan Jakob Kosar

Konsulent

Telefon: 25 20 15 55

Email: hakan.kosar@aalborg.dk

Konsortiet bag

da_DKDA